Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

1. Сва осигурана лица која се налазе на Листи чекања или се у електронску апликацију уносе мимо Листе (хитан случај) морају имати правилно и комплетно попуњену, потписану и отиснутим печатом оверену Изјаву о упућивању на кардиохируршку интервенцију. У случају да Изјаву уместо осигураног лица попуњава друго лице, уз Изјаву неопходно је и потписано овлашћење осигураног лица-властодавца са његовим личним подацима (не постоји посебан образац овлашћења и није потребна овера потписа надлежног органа). Уколико је осигурано лице оперисано мимо Листе чекања, Изјаву попуњава овлашћено лице здравствене установе које у напомени наводи разлог за то (хитан случај);

2. Осигурана лица која не желе да буду оперисана, а још увек нису унета у апликативни софтвер Листа чекања, уз обавезно потписану Изјаву  да не желе да буду оперисана, не треба уносити на Листу чекања. Лица која се већ воде на Листи чекања, а која здравствену установу обавесте да не желе да им се обави операција, одустају, морају установи да доставе потписано обавештење о томе и таква лица је неопходно брисати из апликативног софтвера Листе  чекања (обавезно одабрати разлог брисања са листе из понуђеног шифарника уз упис датума брисања);

3. Свако осигурано лице које се налази у електронској апликацији Листе чекања мора имати попуњену Изјаву о упућивању на кардиохируршку интервенцију. Датуми попуњавања  Изјаве морају бити исти са датумом уноса података тог осигураног лица у електронску апликацију. Такође, неопходно је у електронској апликацији обележити да ли је осигурано лице сагласно да остане на листи у датој ЗУ или жели да се стави на Јединствену листу. Изјаве и апликација морају се попуњавати за период 01. - 31. у месецу. Нпр.осигурана лица која су лично попунили Изјаву или је овлашћено лице здравствене установе попунило изјаву 31. у месецу убацују се у електронску апликацију Листе чекања са тим датумом;

4. Осигурана лица са Листе чекања у ЗУ којима је интервенција индикована пре 15. маја 2011. године, тј. пре увођења обавезе попуњавања Изјаве, приликом хоспитализације ради обављања интервенције лично попуњавају Изјаву или је том приликом  уместо њих попуњава овлашћено лице здравствене установе;

5.  Здравствена установа је обавезна да сваке прве седмице у месецу  матичној филијали  РФЗО доставља податке за предходни месец који обухвата период 01. до 31.  и то:

- фотокопије свих Изјава осигураних лица попуњених у том периоду;

- списак у електронској  форми свих осигураних лица која су оперисана у том периоду са њиховим личним подацима (уз назнаку да ли су се лица налазила на Листи чекања или су оперисана мимо Листе).

6. Филијале РФЗО по добијању попуњених Изјава и података о оперисаним осигураним лицима, провере да ли се подаци из Изјава поклапају са подацима унетим у електронску  апликацију Листе чекања, као и да ли су из електронске апликације брисана лица која су оперисана.

Уколико се не поклапају подаци из Изјаве са подацима из апликативног софтвера за свако конкретно осигурано лице или се утврди да се осигурано лице и даље води на Листи чекања, а оперисано је, или је лице оперисано а нема попуњену Изјаву, ни својеручно ни од стране овлашћеног лица установе,   (тач.1.- 4.) РФЗО  неће вршити плаћање по испостављеној фактури за ту здравствену услугу у кардиохирургији  док  утврђене неправилности не буду отклоњене;

7. Једном месечно Дирекција Републичког фонда упоређиваће податке  из електронске апликације Листа чекања свих здравствених установа како би се утврдило да ли се поједина лица воде на више Листа чекања. Лица која се воде на две или више Листа чекања, контактираће службена лица Дирекције како би се утврдило у којој здравственој установи та лица желе да им се обави кардиохируршка интервенција. У циљу ажурирања Листи чекања информације о томе РФЗО ће прослеђивати здравственим установама и филијалама.

 

Листе чекања 

Преглед листа чекања

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције