Изглед и подаци на КЗО

Изглед картице здравственог осигурања као и подаци које се уносе на чип и које се могу очитати, дефинисани су Правилником о исправи о здравственом осигурању и о посебној исправи за коришћење здравствене заштите (“Службени гласник РС”, бр. 68/06, 49/07, 50/07, 95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 01/09, 25/09, 42/10, 45/10, 103/10, 103/10, 89/11, 91/11-испр., 34/12, 78/12, 81/12-испр., 96/12, 98/12-испр., 114/12, 110/13, 71 /14, 17 /15 – УС).

На картици су видљиви име и презиме осигураног лица, датум рођења, лични број осигураника и број здравствене картице. Подаци који се уносе на чип преузимају се из матичне евиденције осигураника  (име, презиме, ЈМБГ, ЛБО, адреса, матична филијала РФЗО, обвезник уплате доприноса, период овере и други административни подаци).

Картица не садржи податке о пруженим услугама у здравственим установама, податке о лековима добијеним на рецепт, као ни друге податке о остваривању права из здравственог осигурања.

kartica-RFZO prednja strana
kartica RFZO zadnja strana

 

О картици

Подношење захтева и уручивање КЗО

Секција за преузимање

Начин провере валидности картице